fbpx

Alampalk Eestis 2022. aastal

5. oktoobril 2021 kinnitasid sotsiaalpartnerid Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit üleriigilise alampalga kokkuleppe 2022. aastaks, mille tulemusena tõuseb alampalk võrreldes tänavuse aastaga 70 euro võrra ehk  654 euroni ning tunnitasu  3,86 euroni.Mis sellest muutub tööandja jaoks?

Minimaalne töötasu, mis makstakse välja alates 01.01.2022, peab olema 654 eurot kuus või 3,86 eurot tunnis.

Minimaalne sotsiaalmaksukohustus, et töövõtjal tekiks ravikindlustus) jääb 192,72 eurole, sest 2021 aastal miinimumpalk ei muutunud.

Tööandja palgakulud suurenevad miinimumpalka makstes ühes kalendrikuus 93,66 eurot (arvestatud on töötuskindlustusmaksega, kogumispensioniga ja maksuvaba tuluga).Kuna Eestis on alampalgaga seotud mitmed riiklikud hüvitised (nt vanemahüvitis, töötuskindlustushüvitis), makstavad maksed (nt mõnes kohalikus omavalitsuses lasteaia kohatasu, seni ka elatis) ning sotsiaalmaksu alampiir, aitab miinimumpalga tõstmine parandada ühiskonna kõige haavatavama grupi toimetulekut, kuid selle mõju tööturul on laiem. Näiteks aitab alampalga tõus vähendada meeste-naiste soolist palgalõhet ning sellel on ka positiivne mõju rahvuse ja vanusega seotud palgaerinevuste vähenemisele madalaimates palgagruppides.Erandjuhud, millal ei ole tööandja kohustatud sotsiaalmaksu miinimumkohustust täitma:

 1. töötaja saab riiklikku pensioni;
 1. töötaja kasvatab alla kolmeaastast last, või kolme või enamat alla 19-aastast last;
 1. töötaja on õpilane või üliõpilane;
 1. töötaja on olnud enne tööle asumist aasta jooksul vähemalt kuus kuud töötuna arvel;
 1. töötaja on tööl lühendatud tööajaga (7- kuni 17-aastased töötajad ja haridustöötajad);
 2. töötaja on terve kuu töölt ära järgmistel juhtudel:
 • ta kasutab puhkust (sh rasedus- ja sünnituspuhkus), välja arvatud tasustamata puhkust poolte kokkuleppel;
 • ta on ajutiselt töövõimetu ravikindlustuse seaduse tähenduses;
 • ta esindab seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid;
 • ta osaleb streigis;
 • ta on ajateenistuses või asendusteenistuses või osaleb õppekogunemisel.

Allikas: (Sotsiaalmaks | Maksu- ja Tolliamet (emta.ee))Autor: Rivo Kütt