fbpx

Spordikompensatsioon 2018 II osa

Alates 2018. aasta algusest on tööandjal võimalus maksuvabalt hüvitada töötajate tervise edendamiseks tehtud kulutusi kuni 100 euro ulatuses kvartalis. Mida see tähendab ja kellele see kohaldub?

Eelmises blogis rääkisime, millised on maksuvabad tervise- ja spordikulud. Loe lähemalt, mis sinna alla kuulub.Sporditoetus 2018 – kellele see võimalus kohaldub? • Töölepingu alusel töötavale isikule (arvesse lähevad ka osalise tööajaga ja alaealine töötaja);
 • ametnikule;
 • juhtimis- või kontrollorgani liikmele;
 • füüsilisest isikust ettevõtjale, kes müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui kuus kuud;
 • töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötavale või teenust osutavale füüsilisele isikule.


Kellele mitte? • Maksusoodustus ei kohaldu töötaja abikaasa, elukaaslase, sugulastele või teistele töötajatele edasiandmiseks.
 • Maksusoodustus ei ole mõeldud töötajatele, kes töötavad lühiajaliste (nt ühepäevased) käsunduslepingute alusel (näiteks ajakirjandusväljaande või õppeasutuse vabakutselised kaastöötajad, õppeülesande täitjad, lõputööde kaitsmiskomisjonide liikmed, retsensendid, eksperdid jne).


NB! Tulumaksuseadus küll lubab neile maksuvabalt tervise edendamise kulutusi teha, kuid neile soodustuse mittepakkumist ei loeta tingimuse rikkumiseks, mis eeldab soodustuse pakkumist kõigile töötajatele.Tööandjal on õigus, mitte kohustusSporditoetus on tööandjale võimalus motiveerida enda töötajaid. Maksusoodustuse kasutamine ei ole iga tööandja kohustus. Tööandja võib hoolimata maksuvabastusest soodustust üldse mitte või väiksemas määras hüvitada. See oleneb tööandjast endast. Töötaja saab omakorda ise otsustada, kas ja milliseid tervise edendamise teenuseid või sportimise võimalusi ta kasutab.

PANE TÄHELE! Oluline on, kui tööandja otsustab võimalust kasutada, siis tuleb seda võimaldada kõikidele töötajatele. Siin ei saa teha vahet kontori-, lao- või teiste töötajate vahel. Kõigil peab olema võrdne võimalus sporditoetuse kasutamisele. Selle kohta tuleb pidada iga-aastast registrit, mille aluseks võib olla näiteks kirjavahetus emailis koos töötajate kinnitusega või Wordi dokument.

Küll aga on tööandjal võimalus kehtestada töötajatele kulude hüvitamisel erinevaid piirmäärasid. Piirmäära kehtestamine ei saa aga kaasa tuua olukorda, kus osadel töötajatel sisuliselt puudub võimalus kulude hüvitamisele. Näiteks! Osadele hüvitatakse 10 eurot, teistele 100 eurot. Sellisel juhul arvestatakse, et kõigile töötajatele ei ole soodustust pakutud.MaksukohustusErisoodustuse hind arvutatakse piirmäära ületavalt osalt. Näiteks! Tööandja on sõlminud spordiklubi kasutamiseks lepingu summas 500 eurot kuus (st 1500 eurot kvartalis). Tööandjal on 20 töötajat. Kui neist 10 on soovinud sportimise võimalust kasutada, siis on maksuvaba spordiklubi kasutamise kulu 1000 euro ulatuses (10 × 100) ning tööandjal tuleb spordiklubi kasutamise kulu 500 euro ulatuses (1500 – 500) maksustada erisoodustusena tulu- ja sotsiaalmaksuga. Seega erisoodustuselt arvestatud maksud on:

 • Tulumaks 500*0,25= 125 eurot
 • Sotsiaalmaks (500+125)*0,33=206,25 eurot
 • Erisoodustuse maksud kokku ehk kulu ettevõttele 331,25 eurot.

 

Kui kõik 20 töötajat on soovinud sportimise võimalust kasutada, siis on spordiklubi kasutamise kulu maksuvaba 2000 euro ulatuses (20 × 100) ning kuna tööandja tasub 1500 eurot kvartalis, siis maksukohustust ei teki.SPORDITOETUS 2018 – HEAD NÄITEDTööandja saab sõlmida otse lepingu spordiklubigaEttevõte võib ise valida spordiklubi, kus töötajad käivad. Kui tööandja on sõlminud spordiklubiga lepingu, esitab spordiklubi arve tööandjale, kes peab pidama arvestust isikupõhist arvestust spordiklubi kasutavate töötajate kohta ja kvartali piirmäära kohta. Arvel on vajalik näidata tervise edendamise kulude summa.Discgolf, bowling, keegel – kas kuuluvad erisoodustuse alla?Discgolf läheb maksusoodustuse alla, sest on seotud aktiivse sportimisega. Vastav sportimiskoht on samuti seaduses sätestatud maksuvabastusega hõlmatud. Bowlingu ja keegliga tegelemise kulud kuuluvad samuti tervise edendamise kulude hulka piirmäära ulatuses.Gripivaktsiin – mis saab sellega?Maksumaksjate Liidu hinnangul kuulub see kulutus maksuvaba erisoodustuse alla siis, kui töötaja puutub tööalaselt kokku klientidega. Tööandja on kohustatud rakendama abinõusid töötaja tervisekahjustuse vältimiseks. Vaktsineerimine on tänapäeval laialt levinud teaduspõhine viis tervisekahjude ärahoidmiseks ja tööandja seisukohalt on järelikult igati loogiline, et oma töös teiste inimestega sagedasti kokku puutuv töötaja saab gripivaktsiini tööandja kulul.SPORDITOETUS 2018 – PEA MEELES • 100 eurot on summa koos käibemaksuga ning töötaja tarbeks tehtud tervise- ja spordikuludelt ei saa sisendkäibemaksu maha arvata. NB! Kui on tegemist ettevõtlusega seotud kuludega, siis võib käibemaksu tagasi küsida. Ettevõtlusega seotud kuludeks on ettevõtlustulu saamise või ettevõtluse säilitamise või arendamise eesmärgil tehtud kulud. Töötervishoiualaste õigusaktidega ette nähtud kulud, loetakse see ettevõtlusega seotud kuluks, st. võib tagasi küsida käibemaksu.
 • 100 eurot võib ära kasutada ühel päeval, ühes kuus või kolme kuu jooksul. Oluline on, et kvartalis kokku on maksuvabad kulud 100 euro ulatuses.
 • Kui ühes kvartalis ei ole 100 euro ulatuses kulutusi tehtud, siis ülejääk järgmisse kvartalisse edasi ei kandu.
 • 100 eurot on iga töötaja kohta kvartalis ja seda summat ei saa üle kanda teistele töötajatele ega järgmistesse kuudesse või kvartalitesse või summeerida aasta maksuvabasid kulusid.
 • Kui töötajal on mitu tööandjat, siis võib iga tööandja talle kohaldada maksusoodustust tervise- ja spordikuludele 100 euro ulatuses.
 • Kulu kandmiseks on vajalik kuludokument.
 • Vajalik on pidada isikupõhist arvestust.
 • Kulude kandmine ei ole ettevõtjale kohustuslik.
 • Töötaja saab hüve tulenevalt töösuhtest.
 • Maksusoodustus ei hõlma harrastamiseks vajalikke vahendeid (riided, jalanõud jne) ega lisateenuseid (nt toitlustus, transport, parkimine, riidehoid, üritusele järgnev pidulik vastuvõtt vms).
 • Töötaja võib tegeleda erinevate tervist edendavate kuludega erinevatel kvartalitel. See tähendab, et kord käid massaažis, siis trennis ja kolmanda kuul avalikul maratonil.
 • Maksusoodustus laieneb ka väljaspool Eestit tehtud spordi- ja tervisekuludele.
Tags: