fbpx

Tegevusaruanne – mis see on ja kuidas seda kirjutatakse?

Majandusaasta aruandeid koostatakse tavapärasel vahemikus jaanuar-juuni. Iga raamatupidamiskohustuslane peab koostama lõppenud majandusaasta kohta raamatupidamise aastaaruande. Üheks majandusaasta aruande osaks on tegevusaruanne.

Tegevusaruande eesmärk on anda ülevaade äriühingu tegevusest tervikuna – nii toimunust kui ka planeeritavast. Tegevusaruanne ei ole pelgalt formaalsus, vaid sellega tutvustatakse ettevõtet, selle ajalugu, majandustulemusi, hinnatakse eelnevat majandusaastat ning planeeritakse eeldatavaid arengusuundi.

Tegevusaruanne on tavapäraselt koostatud juhatuse poolt. Tegevusaruande nõuded ja sisu on välja toodud Raamatupidamise seaduses.

Seaduse kohaselt peaks see sisaldama:

 • peamisi ettevõtte tegevusvaldkondi, toote- ja teenusegruppe;
 • aruandeaastal toimunuid investeeringuid ja lähitulevikus planeeritavaid;
 • olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte ja nende kulusid;
 • olulisi sündmusi, mis mõjutavad järgmiste majandusaastate tulemusi.


Raamatupidamiskohustuslane, kelle majandusaasta aruanne kuulub auditeerimisele, kirjeldab lisaks:

 • tegevusvaldkonna üldist olukorda, arengut ja mõju;
 • äritegevuse hooajalisust või majandustegevuse tsüklilisust;
 • tegevusega seotud olulisi keskkonna- ja sotsiaalmõjusid;
 • finantsriskide (valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside) maandamist ja põhimõtteid;
 • peamisi finantssuhtarve ja nende arvutamise metoodikat.


HEA TEADA!

Oluline on teada ettevõtte omakapitali suurust. Kui ettevõtte omakapital ei vasta bilansipäeva seisuga äriseadustikus sätestatud nõuetele, siis tuleb kirjutada ka kavandatavatest tegevustest omakapitali taastamiseks. Omakapital peab moodustama vähemalt poole osakapitalist ja vähemalt osakapitali miinimumnõude 2500 eurot.

Kuigi tegevusaruanne võib tunduda tüütu kohustusena majandusaastaaruande täitmisel, siis tegelikult on see kasulik ka ettevõtjale endale. Selle koostamisel analüüsitakse toimunut, võrreldakse viimaste aastate finantsnäitajaid, hinnatakse pakutavate toodete-teenuste turul valitsevaid riske ja nende maandamise võimalusi. Tegevusaruanne aitab hinnata varjatud potentsiaali võttes arvesse tulevikuplaane ning minevikus toimunut.Nipid, kuidas muuta tegevusaruanne põnevaks:

 • lühitutvustuses kirjelda ettevõtte ajalugu, kasvu ning tegevusvaldkondi;
 • selgita ettevõtte missiooni, visiooni ning põhiväärtusi;
 • esita ettevõtte saavutused, ka mitterahalised;
 • too välja sponsorlus – mida ja miks toetati;
 • kui on teostatud uuringuid ettevõttest, esita need.